Glasfonds

Als u bent aangesloten bij het glasfonds worden gebroken ruiten kosteloos door Lefier vervangen. U betaalt hiervoor een kleine maandelijkse premie. Deze premie staat vermeld op de huurspecificatie. Bij alle nieuw afgesloten huurcontracten zit het Glasfonds standaard inbegrepen. Het kan voorkomen dat dit bij oudere huurcontracten niet het geval is. Dan kunt u zich aanmelden voor het glasfonds.

Kosten en aanmelding

Voor deelname aan het glasfonds betaalt u vanaf 1 juli 2022:

 • € 1,25 per maand als u een zelfstandige woning huurt
 • € 0,60 per maand als u een studenteneenheid/jongerenwoning huurt

Voorwaarden en deelname glasfonds

Artikel 1

Wanneer we in deze voorwaarden spreken over glas, dan bedoelen we al het binnen- en buitenglas dat dient voor lichtdoorlating, zowel de enkele als de dubbele beglazing.

Artikel 2

Wanneer glasbreuk optreedt, dan wordt het glas kosteloos vervangen door of in opdracht van Lefier.

Artikel 3

De “Voorwaarden deelname Glasfonds” maken onderdeel uit van de huurovereenkomst.

Artikel 4

U bent de vastgestelde bijdrage maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigd. Dit wordt als onderdeel van de servicekosten samen met de huur in rekening gebracht.

Artikel 5

Als er schade is, bent u verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden bij Lefier. U moet daarbij ook de oorzaak van de schade vermelden.

Artikel 6

De volgende schades zijn voor gratis vervanging (zie artikel 2) uitgesloten:

 • schade die het gevolg is van opzet van de verzekeringnemer;
 • schade door brand en/of ontploffing, en schade die op andere polissen is gedekt;
 • schade aan gebogen, gebrandschilderd, geëtst, gezandstraald, gebeiteld en beplakt glas, gekitte ruiten, gekleurde glassoorten dienende tot gevelversiering en speciaal bewerkt of vervaardigd glas;
 • schade als gevolg van verbouwing, reparatie of aanbouw tenzij verzekerde bewijst, dat de breuk geen verband houdt met deze werkzaamheden;
 • schade door verplaatsing, verandering, beschildering, bewerking of versiering van het verzekerde glas;
 • eigen gebrek (7.17.2.8 BW). Ten aanzien van glas in lood betekent dit dat schade hetzij aan het glas hetzij aan het lood of aan beide, welke een gevolg is van of verergerd door slijtage of ander gebrek van het lood, niet wordt vergoed;
 • schade als gevolg van gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij;
 • schade veroorzaakt door of ontstaan uit “terrorisme” en /of sabotage met terroristisch oogmerk, alsmede het in dit verband kwaadwillig gebruiken van chemische en/of biologische stoffen;
 • schade door aardbeving en/of overstroming of atoomkernreacties;
 • schade in de vorm van krassen, cementsluier, verwering en dergelijke;
 • schade aan glas dat bij aanvang van de verzekering al gebroken was;
 • schade aan glas van broei- of kweekkassen.

Artikel 7

Het recht op gratis vervanging van gebroken beglazing vervalt als u tekortschiet in goede trouw bij de deelname aan dit Glasfonds. Dit recht vervalt ook als u een verplichting uit deze voorwaarden niet bent nagekomen.

Artikel 8

Lefier behoudt zich het recht voor de premie aan te passen als het schadebeeld daar aanleiding toe geeft.