Vertaal deze pagina

20-9-2019

Gemeente Groningen gaat boekje te buiten inzake Pepergasthuis

Het ministerie doet binnenkort in een hoorzitting een bindende uitspraak over de  voorgenomen verkoop van het Pepergasthuis door Lefier. De gemeente Groningen doet er alles aan om bewust onwaarheden over Lefier via de media te verspreiden om hiermee de verkoop te voorkomen. Onjuiste aannames over het ‘voogdijschap’, de vraag of Lefier wel juridisch eigendom heeft over het pand en het niet kennen van de Woningwet zetten Lefier in een kwaad daglicht. “De gemeente gaat haar boekje ver te buiten en zet onze relatie zeer onder druk. Ontluisterend, onnodig en onterecht”, aldus Margriet Drijver, interim-bestuurder van Lefier

Het ministerie doet binnenkort in een hoorzitting een bindende uitspraak over de  voorgenomen verkoop van het Pepergasthuis door Lefier. De gemeente Groningen doet er alles aan om bewust onwaarheden over Lefier via de media te verspreiden om hiermee de verkoop te voorkomen. Onjuiste aannames over het ‘voogdijschap’, de vraag of Lefier wel juridisch eigendom heeft over het pand en het niet kennen van de Woningwet zetten Lefier in een kwaad daglicht. “De gemeente gaat haar boekje ver te buiten en zet onze relatie zeer onder druk. Ontluisterend, onnodig en onterecht”, aldus Margriet Drijver, interim-bestuurder van Lefier

 ‘Oppervoogdij’ door de gemeente zelf afgeschaft

In een laatste poging om de verkoop tegen te gaan, stelt de gemeente Groningen het besluit te kunnen nemen om het bestuur van Lefier te ontheffen van haar taak als ‘voogd’ van het Sint Geertruids of Pepergasthuis en een andere voogd te kunnen aanwijzen. Margriet: “Hierbij gaat de gemeente voorbij aan haar eigen besluitvorming. De gemeenteraad van Groningen heeft namelijk in 1990 het instituut van oppervoogdij beëindigd. De gemeente beroept zich hiermee op een instrument dat zij zelf 29 jaar geleden heeft afgeschaft.”

Woningwet: bestuursmacht ligt uitsluitend bij de woningcorporaties
Hier komt nog bij dat met de inwerkingtreding van de Woningwet (1 juli 2015) de bestuursmacht van woningcorporaties uitsluitend bij de corporaties ligt. Hiermee zijn reeds bestaande afspraken of regelingen, op basis waarvan ander gezag zeggenschap zou hebben op het bestuur van de corporatie, vervallen. “Ook hier geeft de gemeente dus blijk dat zij niet goed op de hoogte is, in dit geval van de landelijke wetgeving.”  

Juridisch en economisch eigendom ligt bij Lefier
Ook trekt de gemeente Groningen in twijfel of Lefier wel beschikkingsbevoegd is om het Pepergasthuis te mogen verkopen. Om bevoegd te zijn, moet aan drie voorwaarden voldaan zijn: er moet sprake van ‘een geldige titel’ (zoals een koopovereenkomst), van een beschikkingsbevoegde koper (die bevoegd is tot koop) en van een leveringshandeling (er moet sprake zijn van een notariële akte die na ondertekening wordt ingeschreven in de openbare registers). “Lefier beschikt over alle juiste documentatie en papieren. Wij hebben hiermee dus het volledig juridisch en economisch eigendom van het Pepergasthuis en kunnen het pand dus verkopen aan een volgende eigenaar”, aldus Margriet.

Behoud van sociale huurwoningen in het Pepergasthuis
De gemeente wil de 29 woningen van het Pepergasthuis beschikbaar houden voor de sociale huur en het hofje openbaar houden. Dat wil Lefier ook. Daarom heeft Lefier hierover contractuele afspraken gemaakt met de beoogde koper, om dit zo goed mogelijk te borgen. Voor de zittende huurders verandert er niets, ook na de koop kunnen zij in hun woning blijven. Ook blijft het pand na verkoop een monument. “Uitspraken van de gemeente dat het pand een Bed & Breakfast, hotel of short stay zou kunnen worden is stemmingmakerij en volkomen onjuist”, benadrukt Margriet. “De gemeente Groningen houdt immers zelf zeggenschap over een monument en de gemeente is het bevoegd gezag voor bestemmingsplan, vergunningverlening en handhaving.” 

Hoorzitting
Voor de verkoop is goedkeuring nodig van de minister. Het ministerie heeft in april jl. haar voorlopige goedkeuring gegeven voor de verkoop. Ook heeft zij te kennen gegeven begrip te hebben dat corporaties door de Woningwet vaker tot verkoop van monumenten gedwongen zijn. Na deze voorlopige goedkeuring, is er een bezwaartermijn ingegaan van zes weken. Dit is een standaardprocedure. De gemeente Groningen heeft gebruik gemaakt van deze bezwaarmogelijkheid. We zijn nu in afwachting van behandeling van dit bezwaar door het ministerie. Het ministerie heeft ons laten weten dat er binnenkort hierover een hoorzitting zal volgen. Lefier zal zich houden aan de uitspraak van het ministerie.